Medezeggenschap

Inspraak en meedenken over beleid en de organisatie

Binnen SOL Ambacht vinden we de inbreng van ouders belangrijk. ‘Ouders’ zijn immers een van de vijf O’s die een wezenlijk deel vormen van de organisatie (Opvang, Onderwijs, Opvoeding, Ouders en Ontspanning).

Wij kennen twee samenstellingen waarin ouders actief mee kunnen denken en mee kunnen beslissen over allerlei zaken die binnen onze SOLs spelen, zowel beleidsmatige als organisatorische.

De CMC

De CMC staat voor Centrale Medezeggenschapscommissie en bestaat uit een delegatie ouders en personeelsleden. De CMC behartigt de belangen van alle ouders en alle personeelsleden van SOL Ambacht.

Wat doet de CMC?

De CMC overlegt 6 keer per jaar. Hier krijgen de leden van de bestuurders te horen wat er speelt binnen SOL Ambacht. Lopende en toekomstige zaken komen hierin voorbij. De CMC heeft over meerdere onderwerpen advies- of instemmingsrecht. Denkt u hierbij aan zaken als wijzigingen omtrent personeelszaken, de begroting, de prijsstelling voor de kinderopvang en wijzigingen in protocollen zoals het privacy protocol en de klokkenluidersregeling.​​​​​​​

Daarnaast brengt de CMC ook zelf onderwerpen in tijdens deze vergaderingen wanneer er iets vanaf de werkvloer of vanuit ouders wordt opgevangen.

SOLraden

Iedere SOL locatie heeft een eigen SOLraad. De SOLraad buigt zich over zaken die specifiek over een locatie gaan. U kunt hierbij denken aan de jaarplanning, de begroting van de locatie, punten ten aanzien van de huisvesting en de groepsindeling.
Ook kan de SOLraad eigen punten inbrengen die op dat moment belangrijk zijn. Deze punten worden besproken met de SOL directeur. Het advies van de raad wordt meegenomen in het beleid van de SOL locatie.
Op de websites van de locaties vindt u onder meer verslagen van recente SOLraad vergaderingen.

Wat is het verschil tussen CMC en de SOLraad?

De CMC behartigt de belangen van personeelsleden en ouders van de volledige organisatie. Het zijn onderwerpen die betrekking hebben op alle SOLs. De SOLraden behartigen de belangen van de personeelsleden en ouders van een enkele SOL locatie. Een SOLraad kan punten inbrengen bij de CMC en de CMC kan voor bepaalde onderwerpen de mening van de SOLraden vragen.