Privacystatement

Zo gaan we met jouw gegevens om

SOL Ambacht en de privacy
Bij SOL Ambacht, staat het beschermen van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Om die reden hebben wij privacy beleid opgesteld. Elke medewerker binnen SOL Ambacht werkt conform dit beleid.

Gegevens verzamelen en verwerken
Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren, verwerkt SOL Ambacht persoonsgegevens. Niet alleen van ouders en hun kinderen, maar ook van medewerkers, vrijwilligers en derden waarmee wij samenwerken. Samen vormen zij de betrokkenen. Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken zijn naam (voor- en achternaam), e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum etc. De persoonsgegevens worden opgeslagen in administratieve en educatieve programma’s, maar ook op papier.
Ook verzamelen wij persoonsgegevens om bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind te volgen, financiële afhandeling bij innen van schoolgelden, kampweek, opvanggelden enz. De persoonsgegevens bewaren wij conform de wettelijke criteria en bewaartermijnen. Er worden niet meer gegevens gevraagd en verwerkt dan noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Gegevens gebruik door derden
Voor diensten die in opdracht van SOL Ambacht worden uitgevoerd, zijn met de betreffende leveranciers ‘verwerkersovereenkomsten’ afgesloten die de verwerking en de veiligheid van de persoonsgegevens regelen. Hierbij kunt u denken aan softwareleveranciers van administratieve- en educatieve programma’s.

Beeldmateriaal
Op onze SOL Ambacht locaties tonen wij beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de activiteiten waar de kinderen en medewerkers mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens, schoolreisjes, kampweek, lessen, TSO, BSO, kinderopvang enzovoorts. Om gebruik te mogen maken van dit beeldmateriaal hebben we toestemming nodig. In ons ‘Informatieblad toestemming kind’ leggen wij uit waarvoor wij toestemming vragen en hoe die toestemming kan worden gegeven en eventueel weer kan worden ingetrokken.

Informatiebeveiliging
Om te voorkomen dat persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt, zijn er verschillende passende organisatorische en technische maatregelen genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de ermee samenhangende kosten.

Rechten betrokkenen
Ten aanzien van de gegevens die wij verwerken hebben de betrokkenen ook bepaalde rechten:
• Recht op informatie: of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
• Inzagerecht: welke gegevens worden verwerkt;
• Correctierecht: Als gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren;
• Recht van verzet: om zij/haar persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
• Recht om vergeten te worden: betrokkene heeft het recht om de toestemming weer in te trekken;
Privacystatement, maart 2024
• Recht op bezwaar: bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. SOL Ambacht zal hieraan voldoen, tenzij er wettelijke of gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
• Recht op dataportabiliteit: betrokkene kan zijn/haar persoonsgegevens van de ene organisatie naar de andere laten overdragen;
• Recht tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering).

Indien een betrokkene één van boevengenoemde rechten wil uitoefenen dan een digitaal verzoek worden ingediend (e-mail) bij de betreffende afdeling (administratie van de locatie, personeelszaken) of bij . De betrokkene geeft aan om welke persoonsgegevens het gaat en als er tegelijkertijd meerdere verzoeken worden ingediend, gespecificeerd per verzoek.

Mocht u vragen, een opmerking of suggestie hebben omtrent de privacy en SOL Ambacht dan kunt u die mailen naar .

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op de website van De Autoriteit Persoonsgegevens en Kennisnet (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, https://www.kennisnet.nl/.